DUK’s vedtægter

§1
NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL
Klubbens navn er Dansk Undulat Klub (D.U.K.). Klubbens adresse er formandens.
Klubbens formål er at aktivere og interessere allerede tilknyttede medlemmer og udadtil styrke kendskabet til og interessen for opdræt og udstilling af kvalitets-undulater. Formålet søges fremmet ved afholdelse af årlige udstillinger og medlemsmøder. Dansk Undulat Klub er medlem af World Budgerigar Organisation (W.B.O.), og deltager så vidt muligt i W.B.O.’s møder. Når møderne afholdes i Europa, tilstræbes det, at D.U.K. deltager med to delegerede. Når møder afholdes uden for Europa, tages der stilling af D.U.K.’s bestyrelse i det konkrete tilfælde, om D.U.K. sender delegerede.

§ 2
MEDLEMMER
Klubben optager, som medlemmer, alle med interesse for udstillingssundulater såvel på hobbyplan som udstillere. Alle til og med det år der fyldte/fyldes 18. år optages som junior-medlemmer. Alle andre optages som seniormedlemmer, enten aktiv- eller støttemedlemmer. Ligeledes kan bestyrelsen suspendere et medlem, med øjeblikkelig virkning, hvis det er af hensyn til klubbens trivsel, interne forhold eller omdømme. Handlingen konfirmeres på først kommende generalforsamling, med evt. eksklusion til følge. Ved udelukkelse første gang gælder den for 2 år. Ved efterfølgende udelukkelse gælder den for bestandig.

Støttemedlemmer har, i modsætning til aktivmedlemmer, ingen stemmeret eller udstillingsret og kan ikke købe faste D.U.K.-ringe, eller komme med forslag til generalforsamlingen. Kun aktive medlemmer kan varetage hverv i hoved- og/eller kredsbestyrelser.

§3
KONTINGENT
Ved optagelse i klubben betales et indskud. Indskud og kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent betales inden 1. september for det følgende år. Indskud udgør 50 kr., Junior kontingent 250 kr., Junior partnerskab på samme adresse 375kr., Senior kontingent 400 kr., Ægtefælde partnerskab 575 kr., og andre partnerskaber 400 kr. pr. medlem (pr. adresse), Støttemedlemmers kontingent 250 kr. Medlemmer der står i restance for kontingent, stadepenge med mere, som medlemmet har meldt sig til i D.U.K. eller en af dennes kredse medfører udelukkelse fra arrangementer i D.U.K. indtil restancen er betalt.

§4
UDSTILLINGER
For at et medlems fugl(e) kan udstilles på D.U.K.’s udstillinger, kræves det, at fuglen(e) bærer fast ring præget med årstal og medlemsnummer. Se i øvrigt D.U.K.’s udstillingsregler. Bestyrelsen fastlægger terminerne for ringbestilling. Første ringlevering er ca. 1. oktober og skal være bestilt og betalt senest den 1. august

Ringprisen fastsættes af bestyrelsen og oplyses i førstkommende D.U.K.-nyt. Se D.U.K.s hjemmeside eller D.U.K.-nyt for øvrige terminers bestilling og levering, samt ringpriser.

Mindste bestilling af ringe er 20 stk. – derefter 30, 40 o.s.v. af hver størrelse.

Udenfor disse terminer kan der købes X-ringe. Forinden ringene kan udleveres, kræves det, at årets kontingent er betalt. Med årets kontingent menes kontingentet for årstallet, som er præget i ringene. F.eks. før udlevering af 97 ringe kan finde sted, skal kontingent for 1997 være betalt.

§5
REGNSKAB OG REVISION
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af 2 generalforsamlingsvalgte bilagskontrollanter – der ikke samtidig må være medlem af bestyrelsen – som gennemgår kassebogen med tilhørende bilag og kontrollerer medlemslisten med kassebogen. Ligeledes revideres resultatopgørelsen samt status, og det kontrolleres, at klubbens midler er til stede.
Regnskabet vedlægges næstfølgende klubblad.

§ 6
PROKURA Klubbens penge, bortset fra en passende kassebeholdning og et mindst muligt indestående på girokonto, skal indsættes i et pengeinstitut. Kontoen i pengeinstituttet skal bære klubbens navn, og der kan kun hæves på kontoen med kassererens eller formandens underskrift.

§ 7
LEDELSE
Klubben ledes af en bestyrelse på min. 5 og max. 7 medlemmer. Ud af disse vælger generalforsamlingen formand (ulige år) og kasserer (lige år). De øvrige hverv fordeler bestyrelsen selv imellem sig. Alle vælges for 2 år ad gangen. Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen og 2 bilagskontrollanter samt 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år ad gangen.
Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, kan bestyrelsen ændre sin konstellation indtil førstkommende ordinære generalforsamling, herunder formand og kasser. Bestyrelsen sammenkaldes, når den finder anledning dertil, eller motiveret forslag er indkommet fra medlemmerne. Alle sager hvor der ikke opnås enighed afgøres ved afstemning, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg efter eget ønske, herunder et af bestyrelsen valgt medlem der står for bestilling og udsending af ringe, efter gældende regler. Udvalgene har ikke selvstændig kompetence, men udfører alene en opgave på bestyrelsens vegne.
Regler skal vedtages på en generalforsamling og tildeles et bilagsnr.

 

§7A Tegningsret
Klubben tegnes af Formand eller Kasserer

§ 8
BESTYRELSESKOMPENSATIONER
Telefongodtgørelse til bestyrelsen kan ydes med kr. 500,00 pr. kvartal til kassereren, 250 kr. pr. kvartal til formanden, og med kr. 100,00 pr. kvartal til resten af bestyrelsen samt redaktøren og ringsalgslederen. Kørselsgodtgørelse udbetales til bestyrelsen ved afholdelse af møder hvor de er forpligtiget til at deltage – herunder bro og færgeudgifter

§ 9
MEDLEMSBLAD
Der udsendes et medlemsblad (D.U.K.-nyt) mindst 4 gange årligt. D.U.K.-nyt bringer praktiske oplysninger fra D.U.K. og dens kredse samt relevante artikler om undulatopdræt, herunder artikler fra medlemmerne. Redaktøren/Redaktionen har ret og pligt til at sortere i stoffet så der fremstår et sobert blad til gavn og glæde for medlemmerne.

 

§10
DELEGERETMØDE
Hvert år i januar måned afholdes formandsmøde, hvor 2 medlemmer fra hver kreds samt D.U.K.’s bestyrelse deltager. Mødet afholdes geografisk modsat af general-forsamlingen. Transportomkostninger vedr. mødet afholdes af respektive kredse. Og afholdes iht. dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse/rettelse af dagsorden
    3. Orientering fra D.U.K.s formand – herunder evt. WBO
    4. Orientering fra Kredsformænd (alle tilstedeværende kredse)
    5. Eventuelt

    Referat fra mødet godkendes og fordeles til kredsene for evt. videre arbejde

§ 11
GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stemmeret har alle fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis blot 1 medlem ønsker det. Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen i medlemsbladet med mindst 14 dages varsel. Dagsorden til generalforsamlingen skal med­deles samtidig og er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger årsberetning
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmerne (*)
6. Valg af formand/kasserer
7. Valg til bestyrelsen samt valg af 2 bestyrelsessuppleanter
8. Valg af 2 bilagskontrollanter samt 1 bilagskontrollantsuppleant
9. Eventuelt.
(*) Disse forslag skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest den 31. december hvert år, og skal offentliggøres i medlemsbladet sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen)

For at udøve stemmeret ved generalforsamlingen og for at kunne vælges til bestyrelsen eller bestyrelsessuppleant kræves det, at man har betalt årets kontingent.

Alle forslag hvor der er afstemning offentliggøres med stemmer i referat med fordeling af stemmer for og imod.

§ 12
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 25% af klubbens aktive medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom, med angivelse af dagsorden.
En ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest en måned efter fremsat begæring. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel i medlemsbladet eller pr. brev.

§ 13
KREDSE
Landet kan opdeles i 8 kredse, nemlig:

Kreds 1: fra nr. 1000 til nr.3999 eksklusiv Bornholm 3700 – 3800
Kreds 2: Fra nr. 4000 til nr. 4599 inklusiv 4600, 4621, 4622, 4623 og 4632 men eksklusiv 4160, 4171, 4220, 4230, 4241, 4243, 4250, 4261 og 4262.
Kreds 3: Fra nr. 4600 til nr.4999 eksklusiv 4600, 4621, 4622, 4623 og 4632, men inklusiv 4160, 4171, 4220, 4230, 4241, 4242, 4243, 4250, 4261 og 4262.
Kreds 4: fra nr. 5000 til nr. 5999
Kreds 5: fra nr. 6000 til nr. 6900 og fra nr. 7000 til nr. 7200 inklusiv 8740, men eksklusiv 6870,6880, 6893, 7160, 7171 og 7173
Kreds 6: fra nr. 6901 til 6999 og fra 7210 til nr. 8990 inklusiv 6870, 6880, 6896, 7160, 7171, 7173, 9550 og 9632 men eksklusiv 7700, 7730, 7741 og 7742, 8721 og 8740.
Kreds 7: fra nr. 9000 til nr. 9990 eksklusiv 9550 og 9632 men inklusiv 7700, 7730, 7741 og 7742.
Kreds 8: fra nr. 3700 til nr. 3800

§14
VEDTÆGTSÆNDRINGER

Beslutning om ændringer af vedtægterne træffes af generalforsam­lingen, og kan kun vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke.

§15
OPLØSNING

Beslutning om klubbens opløsning træffes af generalforsam­lingen, og kan kun ved tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke. Til klubbens opløsning kræves endvidere, at forslaget genfremsættes på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling, og at forslaget igen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke. Der tages samtidig stilling til anvendelse af eventu­elle midler.

Revideret på D.U.K.s generalforsamling den 07. maj 2022