Bilag 2 – Regler for DUK’s dommergruppe

Regelsæt for DUK’s dommergruppe.

Fastlæggelse af opgavefordeling samt ansvar- og kompetence.

Formål
Dommergruppens formål er at uddanne nye og videreuddanne eksisterende dommere.

Organisatorisk placering og ledelse
Dommergruppen er en gruppe under DUK’s bestyrelse. Ledelsen varetages af en styregruppe bestående af to medlemmer af DUK’s bestyrelse samt to medlemmer af dommergruppen – hvoraf den ene, som varetager den daglige ledelse benævnes dommerkoordinator.

Sager der ligger ud over hvad der på forhånd er aftalt i ansvars- og kompetencefordelingen afgøres af styregruppen ved afstemning. DUK’s bestyrelse udpeger en deltager af styregruppen hvis stemme er afgørende ved eventuel stemmelighed.

Optagelse af dommere/aspiranter
Aspiranter
For at kunne optages som dommeraspirant, skal vedkommende have været medlem af DUK i 5 år. Det er endvidere et krav, at aspiranten skal have udstillet regelmæssigt i denne periode og have opnået status som minimum B-udstiller.

Aspiranten skal, uden brug af hjælpemidler, først udfylde et spørgeskema med relevante spørgsmål. Spørgsmålene skal afdække aspirantens grundviden om undulaten. For beståelse kræves at mindst 80% af spørgsmålene skal være korrekt besvaret.

Efter bestået prøve, kan den egentlige uddannelse påbegyndes.

Der kan blive tale om at oprette et egentligt dommeraspirant kursus hvis der er mindst 2 dommeraspiranter under uddannelse. Ved et lavere deltagerantal, kan dommeraspiranten tilknyttes forskellige dommere i en “føl-ordning”.

Når aspiranten har deltaget i bedømmelser med mindst 2 forskellige godkendte dommere, kan aspiranten anmode om at komme op til en dommerprøve. Denne kan dog først afvikles når dommergruppen skønner at aspiranten har tilegnet sig de nødvendige færdigheder og har været under uddannelse i mindst 3 år.

Dommeraspiranter afholder selv udgifter til uddannelsen.

Dommerprøve
Dommerprøven består dels af en praktisk og dels af en teoretisk del og skal aflægges af alle, der ønsker optagelse på dommerlisten. Hvorvidt prøven er bestået eller ikke bestået vurderes af dommerudvalget.

Den internationale dommerprøve opbygges for så vidt angår praktikken på samme måde. Den teoretisk del vil være yderligere udbygget, ligesom der vil indgå sproglige elementer (tysk og engelsk) i prøven.

Nationale dommere
Bestået dommerprøve giver adgang til at dømme alene på lokaludstillinger og de såkaldte garageshows. Efter at have opnået nødvendig erfaring og rutine på mindst 10 af disse skuer kan dommeren tilbydes kredsene til bedømmelse af de noget større kredsudstillinger samt DUK til kommenterende bedømmelse af klasse C på landsudstillingen.

Bortset fra godkendte udenlandske dommere må kredsudstillinger samt klasse C på landsudstillingen kun dømmes af dommere med den ekspertise, som uddannelsen i det danske dommersystem tilsikrer.

Internationale dommere
For at kunne optages på den Internationale dommerliste under WBO, skal vedkommende være championudstiller i DUK. Desuden skal dommerprøven for Internationale dommere være bestået.

Etik
For internationale og nationale dommere samt for aspiranter gælder der et sæt etiske regler for den enkeltes korrekte optræden.

Disse regler skal tilsikre, at undulatsporten og dennes medlemmer omtales positivt. Man skal til enhver tid holde sig for øje, at dommerne – om nogen – er hobbyens ambassadører.

Alvorlige brud på de etiske regler kan, efter vurdering og behandling i styregruppen, medføre fratagelse af retten til at virke som dommer under DUK’s dommergruppe.

Honorarer
Ved bedømmelse på landsudstillingen eller på kredsudstillinger opkræves der ikke honorar, men udelukkende omkostningsdækning i form af kørselsgodtgørelse m.v. Kørsel honoreres efter DUK’s gældende satser – p.t. 1,25 kr. pr. kørt kilometer. På lokaludstillinger honoreres bedømmelse efter DF’s regler. Den enkelte dommer er naturligvis berettiget til omkostningsdækning i et passende omfang. Dommerens fortæring og eventuel overnatning naturligvis er uden beregning.

Andre opgaver
Det er dommergruppen, der indstiller dommerne til DUK’s landsudstilling – til samtlige klasser. DUK’s bestyrelse varetager kontakten samt indgåelsen af aftaler med disse dommere med mindre andet aftales.

Det er derimod DUK’s bestyrelse, der godkender eller forkaster de indstillede dommere og afsætter den økonomiske ramme, som dommergruppen skal holde sig indenfor.

Dommergruppen tilbydes som hovedregel en plads som delegeret i de årlige WBO møder. Det er dommergruppens afgørelse hvem der tilbydes pladsen. Rejseudgifter i forbindelse hermed aftales på forhånd med DUK’s bestyrelse.

Dommergruppen udarbejder, i samarbejde med DUK’s bestyrelse, en altid opdateret og gyldig dommernøgle, der udleveres til dommere og kredsformænd samt sælges til medlemmerne. En eventuel fortjeneste herved deles mellem dommergruppen og DUK.

Vedtaget på DUK’s generalforsamling den 21. april  2013