Bilag 1 – om kredsene

§1

OPRETTELSE AF KREDSE.

Der kan oprettes i alt 8 kredse rundt i landet efter godkendelse af bestyrelsen. Afgørende herfor vil være, om der findes en ansvarlig kredsbestyrelse.

Ansøgning om oprettelsen af en kreds fremsendes til bestyrelsen, og det er alene bestyrel­sens afgørelse, om en kreds kan oprettes under hensyntagen til bestemmelserne i ved­tægterne.

§2

KREDSENES ORGANISATION.

Kredsene afholder kredsgeneralforsamling senest den 31. december, hvor der vælges de kredsbestyrelsesmedlemmer, der er på valg samt 1 suppleant og 1 bilagskontrollant. Desuden frem­lægges kredsens regnskab. For at udøve stemmeret ved generalforsamlingen og for at kunne vælges til bestyrelsen eller bestyrelsessuppleant kræves det, at man har betalt det efterfølgende års kontingent.

Kredsene ledes af en kredsbestyrelse på maksimum 3 personer (kredsformand, kredskas­serer og bestyrelsesmedlem). Heraf skal der mindst være en kredsformand.

§3

KREDSENS AKTIVITETER.

Kredsen varetager afviklingen af klubbens aktiviteter i det pågældende område – herunder af­vikling af medlemsmøder m.v. Alle kredsens aktiviteter, med undtagelse af kredsgeneralfor­samlingen, er åbne for alle D.U.K.s medlemmer. Et eventuelt overskud/underskud ved disse arrangementer (bortset fra hvis landsdelen arrangerer den årlige landsudstilling) er D.U.K. uvedkommende.

§4

KREDSENES GEOGRAFISKE DÆKNING.

Kredsenes geografiske opdeling er skitseret i vedtægterne. Et medlem, der ikke ønsker med­lemskab af den lokale kreds, kan søge optagelse i en anden kreds.

Kredsene skal fra og med 1. februar 2003 afholde alle deres aktiviteter inden for deres eget geografiske område, medmindre der foreligger aftale med den kreds, hvori en aktivitet ønskes afholdt.

§5

KREDSENES ØKONOMI.

Kredsenes økonomi beror udelukkende på indtægter, som kredsene selv tilvejebringer.

(Ændret på D.U.K.’s generalforsamling den 07. maj 2022)