Bilag 1 – om kredsene

Bilag 1 til DUK’s vedtægter:
Regelsæt for D.U.K.’s kredse

§1
OPRETTELSE AF KREDSE.
Der kan oprettes i alt 8 kredse rundt i landet efter godkendelse af bestyrelsen. Afgørende herfor vil være, om der findes en ansvarlig kredsbestyrelse.

Ansøgning om oprettelsen af en kreds fremsendes til bestyrelsen, og det er alene bestyrel­sens afgørelse, om en kreds kan oprettes under hensyntagen til bestemmelserne i ved­tægterne.

§2
KREDSENES ORGANISATION.
Kredsene afholder kredsgeneralforsamling senest den 31. december, hvor der vælges de kredsbestyrelsesmedlemmer, der er på valg samt 1 suppleant og 1 bilagskontrollant. Desuden frem­lægges kredsens regnskab. For at udøve stemmeret ved generalforsamlingen og for at kunne vælges til bestyrelsen eller bestyrelsessuppleant kræves det, at man har betalt det efterfølgende års kontingent.

Kredsene ledes af en kredsbestyrelse, der mindst skal bestå af en kredsformand og en kredskasserer.

§3
KREDSENS AKTIVITETER.
Kredsen varetager afviklingen af klubbens aktiviteter i det pågældende område – herunder af­vikling af medlemsmøder m.v. Alle kredsens aktiviteter, med undtagelse af kredsgeneralfor­samlingen, er åbne for alle D.U.K.s medlemmer. Et eventuelt overskud/underskud ved disse arrangementer (bortset fra hvis landsdelen arrangerer den årlige landsudstilling) er D.U.K. uvedkommende.

Fra og med generalforsamlingen 2024 tillades det, at kredsene kan afholde alle deres aktiviteter hos medlemmer, der bor i en anden kreds’ geografiske område.

Det gælder møder, generalforsamlinger, baby- eller garageshows m.v., men omfatter ikke kredsudstillinger i gængs forstand. Såfremt der ønskes afholdt kredsudstilling i en anden kreds’ geografiske område, skal der foreligge godkendelse fra den pågældende kreds’ bestyrelse.

§4
KREDSENES GEOGRAFISKE DÆKNING.
Kredsenes geografiske opdeling er skitseret i vedtægterne. Et medlem, der ikke ønsker med­lemskab af den lokale kreds, kan søge optagelse i en anden kreds.

§5
KREDSENES ØKONOMI.
Kredsenes økonomi beror udelukkende på indtægter, som kredsene selv tilvejebringer.

(Ændret på D.U.K.’s generalforsamling den 16. marts 2023)