DUK’s udstillingsregler for Australske undulater

 UDSTILLINGSREGLER

§ 1
1.1 På Dansk Undulatklubs udstillinger kan undulater udstilles af alle opdrættere, der er medlem af klubben.

1.2
For at et medlems fugle kan udstilles på DUKs landsudstillinger, kræves det, at fuglen(e) bærer fast ring præget med årstal og medlemsnummer, at fuglen(e) er opdrættet af udstilleren og at kontingentet for næste år er betalt.
Herudover er det tilladt i et medlems første udstillings år at udstille fugle med registrerede ringe fra ikke undulatklubber. Efterfølgende år kan kun voksne fugle udstilles med disse ringe. Ved aflevering af fuglene afleveres dokumentation for ejerens køb af ringene. Fuglene må ikke bære flere end denne ene ring.

1.3
Medlemmer over 18 år udstiller som seniorer, og unge medlemmer udstiller som juniorer til og med det kalenderår, hvori de fylder 18.

1.4
Nærværende udstillingsregler gælder kun for D.U.K.s landsudstillinger. Der kan aftales andre retningslinjer for kredsenes lokaludstillinger, når dette ikke strider mod de krav, der stilles til fuglenes idealbillede og kondition i henhold til nærværende udstillingsregler.

1.5
Tilmelding af fugle til klubbens landsudstillinger sker på klubbens tilmeldingsblanket. Tilmeldingen og eventuelle andre bestillinger på blanketten er bindende. D.U.K. kan ikke drages til ansvar for tab af fugle herunder dødsfald.

§2
2.1
Undulaterne udstilles i: Klasse Australske B.
Alle nye medlemmer udstiller i klasse AB.

Nye medlemmer fra udlandet eller andre danske undulatklubber udstiller i den klasse de har opnået i deres gamle klub/forening. Bestyrelsen kan når den skønner det rimelig dele Klassen i 2, Australske A og Australske B.

2.2
Undulaterne udstilles enkeltvis i anerkendte bure inddelt i to hovedgrupper: Årsopdræt d.v.s. fugle med ringe præget med årstallet for udstillingsåret, og Voksne d.v.s. fugle med ringe præget med årstal før udstillingsåret.

2.3
Fuglene skal være sunde og i god kondition. Har fuglen flere spots end standarden foreskriver, er det ikke tilladt at fjerne de overflødige, før indlevering på udstillingen. Enhver modificering af fjerdragten og vil medføre diskvalifikation.

§3
3.1
Bedømmelsen skal foregå efter de internationale retningslinjer, og der skal dømmes med rækkefølgebedømmelse i grupperne, hvor fuglene placeres fra nummer 1 – 7 efter kvalitet. Udenlandske dommere gøres bekendt med danske regler og fortolkninger inden bedømmelsen

3.2
Når der foretages rækkefølgebedømmelse i de enkelte klasser, eller på tværs af klasserne, er fremgangsmåden følgende:
De bedst placerede fugle fra hver gruppe/klasse tages frem til konkurrence mod hinanden. Hver gang en fugl er fundet bedre end de eftersiddende, tages den næstplacerede fra vedkommende fugls gruppe/klasse frem til konkurrence med de eftersiddende.
Således fortsættes indtil de 7 bedste er fundet i hvert køn og aldersgruppe. Til sidst findes hovedpræmietagerne, som er bedste voksne på skuet, bedste årsopdræt og mellem disse to vælges bedste undulat på skuet.
I Australske B sker der en kommenterende bedømmelse.

3.2.1
Sker det, at en fugl – efter at have været bedømt og placeret i sin klasse – ændrer fremtoning således, at den efter udstillingsreglerne, skal diskvalificeres, udgår den af konkurrencen om placeringen på skuet. I dens sted indsættes den næste i bedømmelsesrækkefølgen for den pågældende klasse.

Forhold, der kan gøre at fuglen skal diskvalificeres kunne eksempelvis være, at den viser tegn på sygdom, taber fjer, der efter reglerne skal medføre diskvalifikation eller dør m.v.

De point som fuglen har opnået indtil da – gennem sin placering – i sin klasse beholdes.

På samme måde forholder det sig, hvis der indtræffer en diskvalifikationsgrund i tidsrummet mellem bedømmelsen i de enkelte grupper og bedømmelsen af de 7 bedste i klassen.

3.3
Dommernes placering af fuglene er afgørende. Medlemmer, der ønsker at nedlægge protest, skal gøre det skriftligt senest 2 timer inden udstillingen slutter. Der skal vedlægges depositum på 300 kr., der tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge. I modsat fald tilfalder beløbet klubben. Bestyrelsen afgør om protesten kan følges og afgørelsen er endelig.

3.4
I tvivlstilfælde under eller efter bedømmelsen er det ikke tilladt nogen at tage undulaterne ud til eftersyn. Dommeren og bestyrelsen kan dog anmode fuglens opdrætter om selv at tage sin fugl ud til eftersyn, såfremt det skønnes nødvendigt.

3.5
Af hensyn til fotografering til bladet vil der på tilmeldingsblanketten være søgt tilladelse til, at klubbens fotograf kan flytte vinderfugle til et specielt fotobur. Der vil i den forbindelse blive iagttaget særlige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre fuglen, der ønskes fotograferet.
Opdrættere, der ikke ønsker at give denne tilladelse kan ikke påregne at få sin fugl fotograferet til bladet. Billederne er D.U.K.s ejendom og kan ikke omfattes af Copyright.

3.6
Rækkefølgen af bedømmelsen tilrettelægges under hensyntagen til de eksisterende forhold på udstillingsstedet. Det tilstræbes, at den enkelte udstiller har mulighed for at overvære bedømmelsen af sine fugle.

§4
4.1
Point tildeles i Australske B, efter følgende retningslinjer:

Bedste voksne han 7 point
2. Bedste voksne han 6 point
3. Bedste voksne han 5 point
4. Bedste voksne han 4 point
5. Bedste voksne han 3 point
6. Bedste voksne han 2 point
7. Bedste voksne han 1 point

Bedste voksne hun 7 point
2. Bedste voksne hun 6 point
3. Bedste voksne hun 5 point
4. Bedste voksne hun 4 point
5. Bedste voksne hun 3 point
6. Bedste voksne hun 2 point
7. Bedste voksne hun 1 point

Bedste unge han 7 point
2. Bedste unge han 6 point
3. Bedste unge han 5 point
4. Bedste unge han 4 point
5. Bedste unge han 3 point
6. Bedste unge han 2 point
7. Bedste unge han 1 point

Bedste unge hun 7 point
2. Bedste unge hun 6 point
3. Bedste unge hun 5 point
4. Bedste unge hun 4 point
5. Bedste unge hun 3 point
6. Bedste unge hun 2 point
7. Bedste unge hun 1 point

Herudover tildeles udstillingens bedste voksne fugl og bedste unge fugl 1 point ekstra.
Best in Show tildeles 1 point herudover.
Bedste modsatte køn tildeles 1 point.
Bedste voksne fugl og bedste unge fugl opnår hermed i alt 8 point.
Best in Show og bedste modsatte køn opnår hermed i alt 9 point.

Undulaterne udstilles i følgende grupper:
1)  Alle normale grønne fugle:
Lysegrøn, Grågrøn, Mørkegrøn, Olivengrøn
2)  Alle normale blå fugle inkl. gul(d)maskede:
Hinmelblå, Kobolt, Mauve, Viol
 3) Alle Normale Grå fugle inkl. gul(d)maskede
 4)  Alle isabeller inkl. gul(d)maskede:
Isabel lysegrøn, Isabel Himmelblå, Isabel Grågrøn, Isabel Grå, Isabel Mørkegrøn, Isabel Kobolt, Isabel Olivengrøn, Isabel Mauve, Isabel Viol,
5)  Alle Opaliner inkl. gul(d)maskede
Opaline Lysegrøn, Opaline Himmelblå, Opaline Grågrøn, Opaline Grå, Opaline Mørkegrøn, Opaline Kobolt, Opaline Olivengrøn, Opaline Mauve, Opaline Viol
6)  Alle Opaline Isabeller inkl. gul(d)maskede:
Opaline Isabel Lysegrøn, Opaline Isabel Himmelblå, Opaline Isabel Grågrøn, Opaline Isabel Grå, Opaline Isabel Mørkegrøn, Opaline Isabel Kobolt, Opaline Isabel Olivengrøn, Opaline Isabel Mauve, Opaline Isabel Viol,
7)  De afblegede inkl. isabeller, opaliner, opalineisabeller og gul(d)maskede
Skyggevinger, Lysvinger, gråvinge
8)  De ensfarvede inkl. gul(d)maskede
Lutino, Albino, Spangle Doppelfaktor, sortøjet
9)  Brogede inkl. opaliner, isabeller, opalineisabeller og gul(d)maskede:
Dom. Kontinental Broget (Hollandskbroget), Danskbroget,  Australskbroget
10)  Spangler inkl. opaliner, isabeller, opalineisabeller og gul(d)maskede:
11) Brunvinger inkl. opaliner, isabeller, opalineisabeller og gul(d)maskede
12) Texas Clearbody inkl. opaliner, isabeller, opalineisabeller og gul(d)maskede
13) Alle andre varieteter inkl. opaliner, isabeller, opalineisabeller og gul(d)maskede:
Toppede, Lacewing og nye mutationer
14) Par

Et par defineres som en han og en hun, der udstilles i samme udstillingsbur. Fuglene skal være af samme varietet og farve, mens der ikke stilles krav om, at fuglene skal være ringet med samme års ring.

Fuglene bedømmes dels på baggrund af kvalitet og dels på baggrund af ensartethed rent typemæssigt. Kvalitet og ensartethed vægtes 50/50.

14)Teams
Et team defineres som fire fugle af samme køn og samme varietetog farve. Fuglene udstilles samlet i et særligt Teambur. Der stilles ikke krav om, at fuglene skal være ringet med samme års ring.

Fuglene bedømmes dels på baggrund af kvalitet og dels på baggrund af ensartethed rent typemæssigt. Kvalitet og ensartethed vægtes 50/50.

I alle grupper tildeles i hver udstillingsgruppe.

Er der i gruppen fremmødt 3 fugle, tildeles gruppevinderen 1 point.

Er der fremmødt 4 eller flere tildeles gruppevinderen 2 point og nummer to 1 point.
De ovennævnte point overføres til DUKs pointliste, og tæller således med i udstillerens regnskab for Australske B.
Der tildeles 1 point til bedste fugl i hver varietet i Australske B samt bedste par og teams. Point overføres til DUKs pointliste, og tæller således med i udstillingsregnskab for Australske B udstiller.

4.2
Dommeren udfylder et bedømmelseskort, hvoraf placeringerne for gruppevinderne og varietetsvinderne i Australske B fremgår

Der tildeles rosetter til følgende placeringer:
På skuet:

 • Best in Show, Bedste modsatte køn
 • Bedste voksne han og hun på skuet
 • Bedste unge han og hun på skuet
 • 7 bedste voksne og unge hanner og hunner på skuet.
 • Bedste Alle normale grønne fugle
 • Bedste Himmelblå, Kobolt, Mauve, Viol
 • Bedste grå inkl. gul(d)maskede
 • Bedste Alle isabeller inkl. gul(d)maskede
 • Bedste Alle Opaline Isabeller
 • Bedste Alle Opaliner inkl. gul(d)maskede
 • Bedste De afblegede inkl. isabeller, opaliner, opalineisabeller og gul(d)maskede
 • Bedste De ensfarvede inkl. gul(d)maskede
 • Bedste Brogede inkl. opaliner, isabeller, opalineisabeller og gul(d)maskede
 • Bedste Spangler inkl. opaliner, isabeller, opalineisabeller og gul(d)maskede
 • Brunvinger inkl. opaliner, isabeller, opalineisabeller og gul(d)maskede
 • Texas Clearbody inkl. opaliner, isabeller, opalineisabeller og gul(d)maskede
  Bedste Alle andre varieteter inkl. opaliner, isabeller, opalineisabeller og gul(d)maskede
 • Bedste Par
 • Bedste Team

Desuden tildeles der rosetter særlig i juniorklassen:

 • Bedste junior og bedste junior modsatte køn.

Der tildeles Vandrepokal til følgende placeringer:

På skuet:

• Best in Show
• Bedste modsatte køn
• Bedste opdræt
Der tildeles pokal til ejendom til følgende placeringer:

• Bedste voksne han og hun
• Bedste unge han og hun
• Bedste Junior og bedste junior modsatte køn

I øvrigt
Vandrepokaler vindes til ejendom hvis de vindes tre gange i træk eller fem gange i alt.

§5

Deles Klassen i 2 kan oprykningsreglerne eksempelvis se således ud:

5.1 Oprykning fra Australske B til Australske A opnås, når en udstiller har samlet 120 point eller mere over højest en 4-årig periode.

Såfremt en udstiller i Australske A ikke opnår 40 point over en 4-årig periode, rykkes ned i Australske B.

En 4-årig periode er lig med de seneste 4 Landsudstillinger

Bestyrelsen udarbejder komplette oprykningsregler som vedtages på en generalforsamling.

§ 6
6.1
I tilfælde hvor 2 eller flere partnere ønsker at danne partnerskab, udstilles i den højest rangerende opdrætters klasse.

Ved indgåelse af partnerskab tildeles partnerskabet det antal points som den partner der havde det højeste antal points ved partnerskabets indgåelse havde (og viderefører således denne udstillers status). Hvis partnerskabet indgås mellem et nyt – og et eksisterende medlem. Her tildeles partnerskabet det antal point, som det eksisterende medlem havde (og viderefører således denne udstillers status).

I partnerskabets første udstillingssæson accepteres ringe fra alle partnerskabets medlemmer både i voksne og i årsopdrætsklassen.
Fra anden udstillingssæson skal alle fugle udstillet som årsopdræt bære ringe med partnerskabets ringnummer

6.2
Ved opløsning af et partnerskab deles de opnåede points ligeligt mellem alle partnerskabets medlemmer, efter deling af points afrundes brøk under ½ ponts til 0, og alle på eller over ½ points til 1, og alle medlemmer fortsætter i den klasse, som partnerskabet havde kvalificeret sig til forinden opløsningen. Evt. nedrykning kan dog først ske efter 2. Landsudstilling (DM), efter partnerskabets opløsning. Opløses et partnerskab p.g.a. af at medlemmet stopper som medlem af D.U.K.  eller et medlem udgår af partnerskabet, fortsætter partnerskabet eller det tilbageværende medlem som hvis partnerskabet ikke var opløst. I årsopdræt må herefter kun udstilles fugle med eget ringnummer, hvorimod voksne fugle med det tidligere partnerskabs ringnummer, opdrættet før partnerskabets opløsning stadig må udstilles.

§7
7.1
Udstillingsburene skal være malet sorte udvendig og hvide indvendig og med hvide eller rustfri stål forgitre. Målene på udstillingsburene fremgår af bilag til udstillingsreglerne, og med hensyn til forgitrene accepteres såvel de engelske med flad tværpind som de tyske med rund tværpind.

Der kan desuden udstilles i de fra Tyskland fremstillede plastudstillingsbure.

Og endvidere er følgende gældende:

 1. Siddepindene er ca. 164 mm, og hviler på forgitteret, gælder for udstillingsbure med 21 tremmer. Siddepindene er ca. 12 mm, og hviler på forgitteret, gælder for udstillingsbure med 27 tremmer
 2. Siddepinden med og uden ”kraver” ind mod bagvæggen er tilladt.
 3. Der er påmonteret plastskinne midt på udstillingsburet til isætning af burmærkater og præmieskilte.

Til australske undulater godkendes udstillingsbure med 21 eller 27 tremmer.

Senest i år 2022 godkendes kun udstillingsbure med 27 tremmer

Det accepteres både at udstillerne anvender pumpeglas af den af klubben anviste slags og at fingerdrawers stadig finder anvendelse eller disse anvendes i kombination.
7.2
Udstillingsburene skal være rene, og malingen skal være intakt, således at den sorte farve fremstår som jævnt dækkende, og den hvide farve på gitter (ikke på rustfri stålgitre) og indvendig i buret fremstår som klart hvid og dækkende. Pindene skal være solidt fastgjort.

Det er bestyrelsens pligt at frasortere bure, der ikke overholder den foreskrevne standard i alle henseender. Bestyrelsens afgørelser om dette kan ikke appelleres. Bestyrelsen kan uddelegere denne ret til det siddende udstillingsudvalg.

7.3
Burets bund dækkes af et ca. 1 cm. tykt lag frø, inden fuglene indleveres på udstillingen. Hirsekolber og lignende må først placeres på gitrene efter bedømmelse.

§8
8.1
Under udstillingen vil alle forholdsregler blive taget for at sikre fuglenes velbefindende og sikkerhed, men risikoen og det endelige ansvar er udstillerens. Bestyrelsen kan ikke drages til ansvar for tab eller beskadigelse af udstillingsbure og/eller fugle under nogen omstændighed.

§ 9
9.1
I tvivlstilfælde, hvor disse regler ikke dækker, vil bestyrelsen træffe en afgørelse og denne vil være endelig.

§10
Nærværende udstillingsregler med tilhørende bilag (bilag 6 – Standard for australske undulater, og bilag 7 Særlige karakteristika for australske undulater, samt de tiltag som WBO måtte komme med.. De kan derfor kun ændres med stemmeflertal, der udgør mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Kun bestyrelsen. Og medlemmer der har udstillet australske undulater indenfor de sidste 4 år kan stemme.

Blanke stemmer medregnes ikke

§11                                                                                                                  

 11.1 Godkendelse af nye varieteter se bilag 5 til udstillingsregler.

Godkendt på D.U.K.s generalforsamling den 16. marts 2024