Generalforsamling den 9. april

Generalforsamling den 9. april 2016 – Al-huset, Kibæk

38 fremmødte medlemmer

Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent                                                    Bjarne Christiansen valgt
Valg af stemmeoptællere                                Hans A. Andersen og Tina Fey
Valg af referent                                                   Tage Andersen

Formanden aflægger beretning.
Læs den i det kommende DUK-nyt. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Læs det i det kommende DUK-nyt.
Til DM hæves tilmeldingsgebyret fra 18 til 25 kr. pr. fugl.

Forslag fra bestyrelsen.                             Ingen indkommet.

Forslag fra medlemmerne

Forslag fra gruppen af udstillere af australske undulater:
Et forslag, der tog sigte på at fjernelse af spots på de australske forinden udstilling ikke må finde sted,                         blev vedtaget.

Et forslag fra kreds 2 til skærpelse af udstillingsreglerne med yderligere diskvalifikationsmuligheder blev                 efter nogen debat stemt ned med 5 stemmer for og 25 imod 3 undlod at stemme.

Det var et forslag, der ville kræve 2/3 majoritet for at blive vedtaget idet det drejede sig om ændringer i                       udstillingsreglerne. Desuden kunne kun medlemmer, der havde udstillet indenfor de seneste fire år                           stemme

Et forslag fra kreds 2 om at hæve tilskuddet til afvikling af kredsudstillinger fra 3.000 kr. til 5.000 kr.
Kredse, der døjer med at holde økonomi i kredsudstillinger opfordres til at søge andre                                                     indtægtsmuligheder. Det blev bl.a. foreslået at der kunne afvikles lotterier m.v.

Forslaget blev forkastet med 10 stemmer for og 18 imod.

Forslag fra kreds 2 om at valg af dommere til DM skal ske efter indstilling af kredsformændene og                             efterfølgende vedtages på formandmødet i januar.

Et ændringsforslag med følgende ordlyd blev enstemmigt vedtaget:

Valg af dommere til DM KAN ske efter indstilling fra kredsformændene. Indstillingen skal være                             dommerudvalget og formanden i hænde senest den 1. oktober. Dommerpåsætningen vedtages                           herefter af bestyrelsen og dommergruppen.

Valg af formand                                                                 Bjarne Christiansen valgt

Valg af kasserer                                                                Johnny Salling (gen)valgt

Valg til bestyrelsen

Følgende var opstillet med stemmetal i parentes:
Børge Roest Kristensen                        (18)                     1. suppleant
Peer Jørgensen                                      (35)                     Valgt til bestyrelsen
Rune Rasmussen                                  (20)                     Valgt til bestyrelsen
Søren Christensen                                 (7)
Jens Otto Sørensen                               (11)                     2. suppleant
Gitte Jade Overgaard                            (20)                     Valgt til bestyrelsen

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Tina Fey og Gøsta Pedersen blev valgt til revisorer og Kurt Steiness blev suppleant.

Eventuelt

Punktet blev brugt til en orientering om kredsaktiviteter og til en opfordring til at lade sit fuglehold teste for sygdomme.

Der blev udtrykt ønske om at vedtægterne ville tillade et ekstra kredsbestyrelsesmedlem til varetagelse af interesserne for opdrættere og udstillere af de australske. Det må komme som et forlag til den kommende generalforsamling.

ENDELIGT: BRUG KREDSKOORDINATOREN.